Bulgarian Protestant Bible (BPB)

Version » Библия, ревизирано издание
Publisher Bulgarian Bible Society
Testaments OT/NT

Go to: Version Information | Copyright Information| Bible-Book List

Version Information

Ревизирана (осъвременена като правопис, език и изказ) версия на българската Библия – съдържаща единствено каноничните книги – отпечатана още през 1871 г. в Истанбул (Цариград), с помощта на Британското и чуждестранно библейско дружество и благодарение на усилията на български учени и американски мисионери. Претърпяла няколко ревизии, като последната мащабна е от 2000 г., а последните нанесени правописни корекции са от 2015 г.

Стилистичната редакция на текста е извършена от известния български поет П. К. Славейков. Тази Библия е изиграла основна роля в установяването на книжовен български език. Последното издание също следва най-новите тенденции и правила на книжовния български език.

Bulgarian Protestant Revised Bible (BPB) – a revised version of the Bulgarian Bible, printed for first time in 1871 in Istanbul with the support of the British and Foreign Bible Society and the efforts of Bulgarian scholars and American missionaries. Being the very first translation of the Bible in modern Bulgarian language, this Bible played a significant role in shaping and establishing a unified official Bulgarian language at the end of 19th century. It was revised several times, the last major revision was in 2000 and the most recent spelling corrections were edited in 2015. Holds the canonical books alone.

Copyright Information

Всички права запазени. Текстът на Библията, ревизирано издание © Българско библейско дружество, може да бъде цитиран под всякаква форма (печатна, визуална, дигитална или аудио) в размер на не повече от петстотин (500) стиха без изрично писмено разрешение от издателите, при положение, че цитираните стихове не представляват цяла библейска книга и не съставляват двадесет и пет процента (25%) от материала, в който са цитирани. Копие от материала да се изпрати на издателя.

На титулната или на страницата, обозначаваща авторските права, или на първия екран (в зависимост от вида) на съответния материал, трябва да се изписва следното:

Библейските цитати са от Библия, ревизирано издание
© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Този библейски текст е предназначен единствено за лична употреба. Може да копирате части от текста в свои печатни или електронни произведения, без те да бъдат разпространявани с комерсиална цел. Библейският текст не може да бъде променян под никаква форма и трябва да остане в първоначалния си вид. Библейският текст не може да бъде продаван директно или предлаган за продажба под каквато и да е форма.

Библейският текст не е софтуер и не може да бъде копиран като такъв. Когато цитати от библейския текст се използват в материали, предназначени за свободно разпространение, като например църковни бюлетини, ред на богослуженията, плакати, транспаранти или други подобни, не е необходимо да се изписва пълното наименование на библейския текст, но след цитата трябва да се изписва съкращението РИ ББД (от: “Ревизирано издание © Българско библейско дружество”).

Всеки друг материал, използващ библейски цитати и произведен с комерсиална цел, който използва текстове от Библия, ревизирано издание © Българско библейско дружество, трябва да има изрично писмено разрешение от Българско библейско дружество за използването на този библейски текст.

Запитвания и всякакви други въпроси може да се отправят към:

Българско библейско дружество
ул. Антим I, №51, София 1303
www.biblesociety.bg

All rights reserved. The text of the Bible, revised edition may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio) up to an inclusive of five hundred (500) verses without the express written permission of the publisher, providing the verses quoted do not amount to a complete book of the Bible nor do verses quoted account for twenty-five percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted. A copy of the work should be sent to the publisher. For more information, contact the Bulgarian Bible Society.

Bulgarian Bible Society
Sofia 1303, 51 Antim I Str.
BULGARIA
www.biblesociety.bg

Bible-Book List