Zelotes

the epithet given to the apostle Simon to distinguish him from Simon Peter. (Luke 6:15) [Canaanite , The; Simon, 5]