Tou, Or Toi

king of Hamath. (1 Chronicles 18:9,10)