Shushaneduth

(the lily of testimony), (Psalms 60:1) ... is probably an abbreviation of "Shoshannim-eduth." (Psalms 80:1) ... [Shoshannim]