Senir

(snow mountain), (1 Chronicles 5:23; Ezekiel 27:5) the Amorite name for Mount Hermon.