Hodevah

(praise ye Jehovah). (Nehemiah 7:43) [Hodaviah]