Gashmu

a variation of the name Geshem. (Nehemiah 6:6) (B.C. 446.)