Resources » Hitchcock's Bible Names » E » Elioenai

Elioenai

Elioenai. toward him are mine eyes; or to him are my fountains